Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Yaşlı Bakımı

Tümü BÖLÜM BİLGİLERİ

EĞİTİMİN SÜRESİ 2 Yıldır   EĞİTİM TÜRÜ (AMAÇLAR) 1 ) Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve tüm insanlığa hizmeti amaç edinen kişiler olmaları 2 ) Tıp ve sağlık sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen meslek elemanı olmaları 3 ) Programın eğitim esaslarını, yaşlının temel gereksinimlerini bilerek bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanmaları, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül olarak yaklaşabilme becerisi oluşturmaları 4 ) Temel sağlık bilgilerinin yanı sıra, çağdaş sağlıkçının iş hayatında gerek duyacağı sağlam bir yabancı dil, bilgisayar becerisi gibi çeşitli donanımları kazanmış olmalar 5 ) Eğitim-öğretim dönemlerinde karşılaşılan problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış olmaları 6 ) Toplum bilinci gelişmiş, toplumsal sorunlara duyarlı kişiliğe sahip olmaları 7 ) Sosyal yönleri, iletişim becerileri, üreticilik ve girişimcilik ruhları gelişmiş kişiler olmaları   HEDEF 1 ) Ülkemizin yaşlılarına bakım ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte, uluslararası standartlarda sağlık elemanın yetiştirilmesini sağlamak ve sağlık hizmetlerinde verimliliği arttırmak 2 ) Temel sağlık bilgilerini öğretmek 3 ) Bilimsel düşünmeyi geliştirmek 4 ) Sağlık hizmetleri ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve hasta hakları bilgisi ve bilincini oluşturma 5 ) Araştırma ve incelemeye yöneltmek 6 ) Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisi geliştirmek   KAZANILACAK DERECE Bu programı bitirenler “Sağlık Teknikeri” ünvanı almaktadırlar.   KABUL KOŞULLARI Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü YGS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.     ÜST KADEMEYE GEÇİŞ Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler: Beslenme ve diyetetik Fizyoterapi ve rehabilitasyon Hemşirelik Gerontoloji Ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.   MEZUNİYET KOŞULLARI Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.   MEZUN İSTİHDAM OLANAKLARI Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Aile ve Sosyal politikalar Müdürlüklerine bağlı özel, vakıf ve devlet huzurevleri ve bakımevlerinde, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile Danışma Merkezlerinde, Belediye huzurevleri ve bakımevlerinde Geriatri Hastanelerinde ya da hastanelerin geriatri servis ve polikliniklerinde Sivil Toplum Kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde Yaşlı bakımevlerinde, güçsüzler yurdunda, yaşlılar için gündüz merkezlerinde, Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım uygulamaları hizmetlerinde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi hizmet veren özel kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler.   SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (1) Bir öğrencinin bir dersten başarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yarıyıl sonu veya yılsonunda aldığı not birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde; derse bağlı ödev, laboratuvar ve proje çalışmaları ile haberli olarak yapılan kısa sınavları tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. (2) Bu değerlendirmede yarıyıl sonu veya yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %60 olarak alınır. Bu değerlendirme sonunda her öğrenciye, dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu veya yılsonu başarı notu olarak takdir olunur. (3) Öğrencilere her ders için 100 puan üzerinden verilen not, harf notu şekline dönüştürülerek bir başarı notu takdir edilir. Bu çevirme işleminde öğrenciye aldığı puan karşılığında aşağıda katsayısı gösterilen harf notundan daha düşük harf notu verilemez. Harf notları, 100 puan üzerinden alınan notların dağılımı, sınıf ortalaması ve ilgili öğretim üyesinin takdirine bağlı olarak oluşturulur. (4) İlgili öğretim üyesi 100 puan üzerinden verdiği ham başarı notlarının karşılığı olan harf notlarını ilan eder. (5) Harfli notlar, başarı notu, değerlendirme ve not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:   (6)       a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.       b) Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci en az 2.00 GNO ya erişmiş olmak koşulu ile o dersi başarmış sayılır.       c) Bir dersten FD veya FF alan bir öğrenci o dersi başaramamış sayılır. (7) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirmesi, devamsızlık ve mazeretli durumlarda aşağıdaki notlardan birisi verilir:       a) (MF) Muaf notu: Yatay veya dikey geçiş yolu ile veya ÖSYS ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine birim yönetim kurullarınca kabul edilen dersler için öğrencilere verilir.       b) (YE) Yeterli notu: Kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.       c) (YS) Yetersiz notu: Kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.       ç) (DS) Devamsız notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.       d) (E) Eksik notu: Ara sınav, yarıyıl sonu veya yılsonu sınavına girmeye hak kazandığı halde, hastalık veya geçerli başka bir nedenle bu sınavlara giremeyen ve mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciye verilir. (E) notu verilen her dersin eksik sınavı, mazeret sınavları sırasında yapılır. Öğrencinin bu sınavda aldığı not yarıyıl sonu sınavının notu olarak değerlendirilir. Bu sınava girmeyen öğrencinin notu harfli nota dönüştürülür. (8) (YE), (MF) ve (YS) notu not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. (DS) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür. (9) Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğrenciye, o sınav için 0 verilir ve hakkında tutanak tutularak disiplin soruşturması açılır. (10) Entegre eğitim sistemi uygulayan tıp fakültesinde sınavların değerlendirilmesi ve öğrenci başarısı ile ilgili hususlar, ilgili birim tarafından düzenlenir.   PROGRAM PROFİLİ Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler genç nüfusun azalıp yaşlı nüfusun artmasına neden olmuştur. Bununla birlikte ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi, sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Yaşlı Bakımı Programında öğrencilerin sektördeki son gelişmelere aşina olabilmesi amacıyla yaşlı bakımı ilke ve uygulamaları, anatomi, fizyoloji ve temel gerontoloji ile ilgili bilgiler verilmektedir.       ÖNCEKİ ÖĞRENİMİNİN TANINMASI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda daha önceki dönemlerde başka bir Üniversite'nin ya da Üniversitemizin farklı bir bölümünden mezun olan öğrencilerin aldığı dersler ile yeni kayıt olduğu programın dersleri AKTS uygunluğu ve içerik uygunluğu yönünden değerlendirilerek komisyon kararı ile ilgili derslerden muafiyet söz konusu olabilmektedir.   YETERLİLİK KOŞULLARI Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı